Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  התיישנות של עבירות סמים

  עבירות סמים הן עבירות פליליות לכל דבר. ככל עבירה, גם עבירות סמים עומדות בפני התיישנות כאשר עברה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק.

  התיישנות של עבירות סמים

  ככלל, הרשעת נאשם ללא עונש מאסר בפועל, מתיישנת לאחר 7 שנים.

  התיישנות של עבירות סמים תלויה בחומרת העבירה שעליה עמד הנאשם לדין, חומרה הגוזרת את סיווג העבירה. ישנם מספר סיווגים המופיעים בחוק.

  הרציונל העומד מאחורי עקרון ההתיישנות קובע כי אדם שעבר עבירה, זכאי לאחר תקופה מסוימת שבה לא נעשה דבר, לא הועמד לדין ולא נפתחו נגדו הליכים, לכך שעבירה זו לא תהיה עוד בת תביעה. דבר זה מאפשר לאדם לחזור למסלול חייו, לא לשמור ראיות שמא יהיה בהן צורך ביום מן הימים ולעמוד על זכותו להמשיך את חייו מבלי שחרב התביעה תתנופף מעל לראשו עד יומו האחרון.

  מהם פרקי הזמן הקבועים בחוק להתיישנות של עבירות סמים?

  כל תביעה נתונה להתיישנות. החוק קובע כי אין להעמיד אדם לדין בשל עבירה בחלוף זמן רב מיום ביצוע העבירה, בהתחשב בסוג העבירה.

  הדין הפלילי מכיר בכמה סיווגי עבירות:

  1. עבירת חטא שעונשה עד 3 חודשי מאסר – תקופת ההתיישנות היא שנה אחת
  2. עבירת עוון שעונשה עד 3 שנים – תקופת ההתיישנות היא 5 שנים
  3. עבירת פשע "רגילה" שעונשה למעלה מ-3 שנים – תקופת ההתיישנות היא 10 שנים
  4. עבירת פשע חמורה שעונשה מוות או מאסר עולם – תקופת ההתיישנות עליה היא 20 שנה

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   התיישנות של עבירות סמים, תלויה במהות העבירה וסיווגה.

   1. גידול, ייצור והפקה של סמים – עבירות אלו שעונשן מאסר מעל 3 שנים, נחשבות כ"פשע" ולכן תקופת ההתיישנות של עבירות סמים אלו, היא 10 שנים.
   2. סחר בסמים והפצתם – עבירות אלו עונשן מעל 3 שנים, נחשבות כ"פשע" ולכן תקופת ההתיישנות של עבירות סמים אלו, היא 10 שנים.
   3. החזקה ושימוש בסמים – אם נועדו לשימוש עצמי, הרי שאלו עברות מסוג "עוון" שעונשן עד 3 שנים ותקופת ההתיישנות של עבירות סמים אלו, היא 5 שנים.

   אם הסמים נועדו להפצה וסחר בהם, הרי שאלו עבירות מסוג "פשע" ולכן תקופת ההתיישנות של עבירות סמים אלו, היא 10 שנים.

   מהן ההשלכות של התיישנות של עבירות סמים?

   חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, מפרט את תוצאות התיישנות עבירות ובכללן עבירות סמים:

   1. מידע על התיישנות העבירה, לא יובא בחשבון ובשיקולים של הגורם שהיה מאשר את הנאשם ללא אותה עבירה.
   2. נאשם שנמחקה הרשעתו בגין התיישנות של עבירות סמים, אינו חייב לגלות את הרשעתו שהתיישנה, למי שאינו רשאי להביאה בחשבון.
   3. נאשם שנמחקה הרשעתו בגין התיישנות של עבירות סמים ונשאל על עברו הפלילי, אינו חייב לציין את עובדת הרשעתו שהתיישנה ולא יישא באחריות בגין אי גילוי זה.
   4. למשטרה אסור למסור מידע על נאשם שנמחקה הרשעתו בגין התיישנות של עבירות סמים לרשויות הבאות: רשויות זרות, גופים ציבוריים העורכים מכרזים, כהונה ציבורית, גופים המעניקים רישיון מקצועי או מחדשים אותו, או זכות לעסוק במקצוע מסוים – למעט ללשכת עורכי הדין.

   אלו גורמים עוצרים את ההתיישנות של עבירות סמים או מאריכים אותה?

   ישנם מצבים שבהם תקופת ההתיישנות נעצרת או מוקפאת ומרוץ ההתיישנות, מעוכב.

   בעבר, ביצוע כל פעולת חקירה מטעם הרשות הייתה עוצרת את מרוץ ההתיישנות, וכך במקרה של חקירה נמשכת שאין רואים את סופה, תקופת ההתיישנות הייתה למעשה תאורטית בלבד ולרשויות לא היה כל תמריץ לסיים את החקירה בצורה המהירה ביותר. כיום החוק מאפשר עצירה של מרוץ ההתיישנות בגין חקירה, במקרים מוגבלים.

   1. במקרים של חקירה משטרתית בעבירות סמים מסוג עוון או פשע, שמתנהלת בטרם הסתיימה תקופת ההתיישנות, תיספר תקופת ההתיישנות מיום ביצוע החקירה האחרונה בתיק ולא מיום ביצוע העבירה.
   2. ישנם מוסדות רשמיים המוסמכים להאריך את תקופת ההתיישנות לפרקי זמן נוספים. למשל, ראש אגף החקירות במשטרה, פרקליט מחוז או היועץ המשפטי לממשלה. הארכות אלו של תקופת ההתיישנות, מתווספות להארכות הנגזרות מהמשך פעולות חקירה בתיק.
   3. התיישנות של עבירות סמים נעצרת כאשר מוגש כתב אישום או מקוים הליך מטעם בית המשפט. תוצאת אירועים אלו היא כי מרוץ ההתיישנות מתחיל מחדש.
   4. תחילת תקופת ההתיישנות של עבירות סמים מושהית כאשר הנאשם ברח ואין אפשרות לאתרו או שהנאשם במצב רפואי שאינו מאפשר להעמידו לדין. אירועים אלו "מקפיאים" את תקופת ההתיישנות ואינם נכללים בה.

   ובקצרה: עבירות סמים, ככל עבירות פליליות אחרות, כפופות למרוץ ההתיישנות שבסופו העבירות נמחקות. תקופת ההתיישנות של עבירות סמים תלויה במהות סיווג העבירה כ"חטא" "עוון" או "פשע" שלכל אחת מהן תקופת התיישנות שונה.

   לאחר שעבירה נמחקת בשל התיישנות, אין להזכירה עוד והעבריין רשאי שלא להעלות כלל עבירות אלו גם אם הוא נשאל בצורה מפורשת על עברו הפלילי. ישנם מקרים ואירועים העוצרים או משהים את תקופת ההתיישנות של עבירות סמים למשל כאשר הנאשם נמלט, הוא במצב בריאות קשה ומקרים נוספים.

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף