Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  פיטורין ללא הודעה מוקדמת

  כיום לא ניתן לכפות מערכת יחסים בין המעסיק לעובד ולצדדים יש את החופש המלא לבחור שלא להמשיך ביניהם את יחסי העבודה. עם זאת, המחוקק ביקש ליצור מנגנון של פרידה מכובדת וראויה מתוך ההבנה שפיטורים יכולים לפגוע גם בעובד וגם במעסיק.

  פיטורין ללא הודעה מוקדמת

  מבחינת העובד, לפיטורים מעבודה יש השלכות קשות. אדם מוצא משגרת חיי העבודה שלו, הוא עומד בפני שוקת שבורה ויש חשש לעתידו המקצועי. העובד שפוטר יצטרך זמן כדי להתארגן, לחפש עבודה אחרת ולבחון מהו המשך דרכו. מבחינת המעסיק, המעסיק תלוי בהרבה מובנים בעובדים שלו וייקח לו זמן מה למצוא עובד שיתאים לסטנדרטים של הארגון ולאופי התפקיד. לכן יש לאפשר למעסיק מספיק זמן כדי לחפש עובד אחר תחת העובד שבחר להתפטר.

  תוכן עניינים

  חוק מתן הודעה מוקדמת

  בעבר אורכה של תקופת ההודעה המוקדמת הייתה תלויה בהסכמה בין הצדדים או בנוהג. כיום אימץ המחוקק את הכלל של מתן הודעה מוקדמת בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, תשס"א – 2001. מטרת החוק כפי שהוגדרה על ידי מנסחיו היא "חיוב שני הצדדים ליחסי עבודה לאפשר למי מהם להתכונן לסיום היחסים ולחפש מקום עבודה או מעביד חלופיים".

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חובת המעסיק במתן הודעה מוקדמת

   הכלל הוא שמעביד המפטר עובד חייב לתת לו הודעה מוקדמת בכתב. על ההודעה לציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים. אם העובד מקבל משכורת, מעסיק העומד לפטר את עובדו מסיבה כלשהי יתן לעובד הודעה מראש של חודש ימים לכל היותר. חודש זה הוא חודש שנחשב לחודש של עבודה.

   בגין חודש זה מצטברות לעובד זכויות כבכל חודש עבודה רגיל, חופשה, דמי הבראה, ותק וכו'. כך גם השכר בגין חודש זה ישא פיצויי הלנה אם לא ישולם במועדו. גם אם המעסיק מודיע לעובד כי הוא מוותר על עבודתו באותו חודש, עדיין מדובר בחודש של עבודה ובמצב זה על המעסיק לשלם לעובדו פיצוי בגין אי מתן ההודעה המוקדמת כנדרש ("חלף הודעה מוקדמת").

   ניתן לשלול מתן הודעה מוקדמת בשל התנהגות העובד בנסיבות מסוימות על פי הדין החל, לדוגמה בשל הפרת משמעת. חובה על המעסיק לתת לעובד שלו, בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עבודה.

   חובת העובד במתן הודעה מוקדמת

   גם עובד המתפטר מעבודתו חייב במתן הודעה מוקדמת למעביד, על התפטרותו.

   עובד שמבקש להתפטר חייב לשלוח הודעה מוקדמת בכתב. על ההודעה לציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של ההתפטרות.

   עובד שמבקש להתפטר חייב לשלוח הודעה מוקדמת בכתב

   תקופת ההודעה המוקדמת לעובדים בשכר או במשכורת

   עובד ומעסיק רשאים להסכים ביניהם על תקופת ימי הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק. הסכמה זו צריכה להיות מתועדת בהסכם ההעסקה.

   במידה ולא נקבעה בהסכם תקופת הודעה ארוכה יותר, יש לנהוג על פי הוראות החוק:

   פיטורין ללא הודעה מוקדמת

   הפרה של החובה למתן הודעה מוקדמת

   המעסיק – כאשר מעסיק לא נותן לעובד הודעה מוקדמת לפני פיטוריו של העובד, הפיטורין אינם כדין. מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפי הוראתו של החוק, ישלם לעובד, על פי הוראתו של סעיף 7(א) לחוק, פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעוד התקופה שלגביה לא ניתנה לו הודעה מוקדמת. התשלום בגין חודש זה הוא שכר עבודה וחלות עליו כל הנורמות החלות על שכר עבודה.

   כל הזכויות בגין תקופת עבודה עומדות לעובד, חופשה שנתית, דמי הבראה, חישוב ותק, תשלום פיצויי הלנה על פי הקבוע בחוק הגנת השכר, אם השכר מתאחר.

   העובד – עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות ישלם למעסיקו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף