Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  אתיקה לעורכי דין – מה חשוב שהאזרח ידע?

  עורכי דין בישראל, חייבים להיות חברי הלשכה, על מנת שיוכלו לעבוד כעורכי דין. אחת הסיבות לכך היא הצורך בפיקוח על עורך הדין ושמירה על כפיפותו לכללי האתיקה.

  אתיקה לעורכי דין – מה חשוב שהאזרח ידע?

  לעיתים קרובות, הלקוחות אינם ערים לכך כי עורכי דין מחויבים לפעול על פי כללי האתיקה החלים עליהם, במסגרת תפקידם.

  תוכן עניינים

  חוסר ידיעה זו יוצר לא פעם, פער מסוים בציפיותיו של הלקוח ועל כן, חשוב מאוד להבין את המרחב בו פועל עורך הדין, בתפקידו כמייעץ ומייצג.

  תפקידם של עורכי דין הוא לייצג נאמנה את לקוחותיהם, כמיטב יכולתם המקצועית, אך חובה זו מתקיימת במסגרת החוק בלבד.

  עורך הדין אינו יכול לפעול באופן בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בכל אופן אחר אשר איננו מתיישב עם טהרת המקצוע.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כמו כן, יש להבין כי משרדי עורכי דין כפופים לכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין והפרתם, פירושה עמידה לדין משמעתי וחשפה לסנקציות שונות, לרבות הוצאה מן הלשכה.

   חובתו של עורך הדין

   תפקידו של עורך הדין הוא להעניק ייעוץ וייצוג משפטי ללקוחותיו. במלאכתו זו, חייב עורך הדין לפעול במסירות ובנאמנות והוא כפוף לחיסיון עורך דין – לקוח.

   לא פעם, ישנה ציפייה מצד הלקוחות, כי עורכי דין יבצעו פעולות היוצאת מגבולות החוק וכללי האתיקה, וזאת בשם חיסיון עורך דין – לקוח, לו מחויבים עורכי דין.

   לעניין זה יש להבין כי החיסיון נועד להגן על הלקוח על מעשים או אירועים שבעבר ואינו בא להכשיר מעשים בלתי חוקיים בהווה או בעתיד.

   עורך הדין רשאי לפעול, במסגרת החוק בלבד. כלי עבודתו הם החקיקה והפסיקה, ובאמצעותם, יכולים עורכי דין, לפעול לפתרון הבעיות המשפטיות וסיום ההליך המשפטי, באופן האופטימאלי ביותר האפשרי.

   מטרתם של כללי האתיקה, אליהם כפוף עורך הדין, היא לוודא מחד, את מסירותו של עורך הדין ללקוח ומאידך, את השמירה על טוהר המידות, אשר משמעותו, שמירה על כבוד בית המשפט והתנהלות קולגיאלית כלפי עורכי דין אחרים, בהליך המשפטי.

   עורכי דין וכללי האתיקה

   כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין קובעים הן את חובותיו של עורך הדין כלפי הלקוח והן את חובותיו כלפי בית המשפט. עורכי דין מחויבים לסייע לבית המשפט בגילוי האמת וחובה זו איננה עומדת בסתירה לחובת עורך הדין לייצג נאמנה את לקוחו.

   עם זאת, המשמעות היא כי חובותיו של עורך הדין כלפי בית המשפט, מציבים לו את גבולות המותר והאסור, בייצוג הלקוח. למשל, חל איסור על עורכי דין לטעון טענה שהם יודעים שהיא שקרית.

   מהם כללי האתיקה שחשוב להכירם?

   1. טובת הלקוח: סעיף 2 לכללי הלשכה, קובע כי עורכי דין מחויבים לייצג את הלקוח בנאמנות ולבצע פעולות לטובתו בלבד. עורך הדין אינו רשאי לפעול, ללא שהוסמך לביצוע הפעולה ואין הוא יכול לעשות דבר מה, הפוגע בטובת הלקוח.

   2. ניגוד אינטרסים: טובת הלקוח כוללת גם הימנעות מייצוג לקוחות שהם בעלי אינטרסים מנוגדים. איסור זה של ניגוד אינטרסים מופיע בסעיף 14.

   3. סודיות וחיסיון: עורכי דין מחויבים לשמור על סודיות כל המידע המועבר אליהם על ידי ובהקשר ללקוח. לצד חובת הסודיות, הקבועה בסעיף 19 לכללי האתיקה, ישנו חיסיון עורך דין – לקוח, אליו כפוף עורך הדין.

   חיסיון זה מופיע בסעיף 48 לפקודת הראיות.

   שתי ההוראות הללו הן הוראות משלימות: חובת הזוגיות אוסרת על עורכי דין לגלות מידע והחיסיון מעניק פטור לעורך הדין מלהעיד לגבי מידע שנמסר לו, במסגרת החיסיון.

   4. הפסקת טיפול בלקוח: מן הרגע שבו הסכים עורך דין לטפל בלקוח, חלות עליו כל החובות כאמור בכללי האתיקה. אולם, כללי האתיקה מכירים גם בזכותם של עורכי דין להפסיק טיפול בלקוח מסיבות שונות.

   אחת הדוגמאות הנפוצות הוא נושא תשלום שכר הטרחה. לעיתים, הלקוח סבור כי אף אם לא הועבר תשלום לעורך הדין, הוא מחויב להמשיך ולייצגו, אך אין כך הם פני הדברים.

   עורכי דין רשאים להפסיק את הטיפול בלקוח, עד לקבלת תשלום שכר הטרחה, כאמור בהסכם שכר הטרחה.

   דין משמעתי של עורכי דין

   כללי האתיקה אינם בגדר המלצה, אלא מדובר בכללים המחייבים עורכי דין ועליהם לנהוג על פיהם. כללים אלו הם ברי אכיפה והפרתם, עלולה להוביל לעמידה לדין משמעתי.

   הערכאות המוסמכות לעניין זה הן בתי הדין המשמעתיים המחוזיים ובית הדין המשמעתי הארצי, המשמש ערכאת ערעור. ניתן לערער גם על פסיקתו לבית המשפט המחוזי בירושלים ולאחר מכן, ברשות, לבית המשפט העליון.

   עורך הדין מחויב לייצג את לקוחותיו במסירות ובנאמנות, אך עליו לעשות זאת בגבולות החוק, הפסיקה וכללי האתיקה, המחייבים אותו.

   עורך הדין אינו רשאי להמשיך ולייצג לקוח כאשר יש מניעה אתית לעשות כן ורשאי הוא להפסיק את הטיפול בלקוח גם עקב אי תשלום שכר טרחה.

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet עורכי דין בישראל אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף